Všeobecné obchodné podmienky

Zákaznícky servis

 • Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou (ďalej len prevádzkovateľ):

Mgr. Žaneta Marková

Francisciho 726/13

971 01  Prievidza

IČO: 41 366 450

DIČ: 1073576295

IČ DPH: SK1073576295

Bankové spojenie: VÚB   SK74 0200 0000 0018 6950 0858

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.teniskovo.online (ďalej len obchod).
Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 • Registrácia

Registrácia nie je povinná. Ak sa však zaregistrujete, môžete získať tieto výhody:

 • získavate možnosť byť informovaný e-mailom o rôznych zľavách, výhodách a akciách na konkrétny tovar alebo o príjme nového tovaru na sklad
 • Povinnosti prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
  • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
  • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 1. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou, resp. poštou
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
 1. Povinnosti kupujúceho
 2. Kupujúci sa zaväzuje:
  • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
 3. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 6. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 7. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený pri objednávke požadovať platbu vopred.
 10. Ak kupujúci zistil, že tovar, ktorý si objednal je malý, veľký alebo nie je úplne podľa jeho predstáv, má možnosť ho vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môže do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.

Pri odstúpení v tomto prípade postupujte nasledovne:

A) pre vrátenie tovaru

Vytlačte a vyplňte Formulár pre vrátenie/výmenu/reklamáciu tovaru a spolu s originál faktúrou a tovarom zašlite spolu na adresu uvedenú na formulári

B) pre výmenu tovaru:

 • vytlačte a vyplňte Formulár pre vrátenie/výmenu/reklamáciu tovaru a spolu s kópiou faktúry a tovarom spolu zašlite na adresu uvedenú na formulári
 • na info@teniskovo.onlinenás prosím informujte o novom tovare alebo veľkosti, ktoré si želáte zaslať na výmenu; nový tovar Vám zašleme obratom po doručení vráteného tovaru
 • ak bude cena vybraného tovaru vyššia, zostávajúcu časť doplatíte vopred; ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, rozdiel v peniazoch Vám vrátime
 1. Adresa pre výmenu alebo vrátenie tovaru: Šport móda, ul. SNP 134, 965 01 Žiar nad Hronom
 2. Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými vysačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.
 1. Dodacie podmienky a termíny
 2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
 6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 • Kúpna cena a poštovné
 1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.teniskovo.online sú uvedené v eurách (Eur) vrátane dane z pridanej hodnoty.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
 1. Poštovné:

Slovensko

 • objednávka nad 80 Eur – doprava zdarma (max. 5 pracovných dní), kuriér Slovak Parcel  Service s.r.o.
 • objednávka do 80 Eur – cena dopravy sa odvíja od aktuálneho cenníka služieb
 • osobné odbery sú možné na našej predajni Šport móda, SNP 134, Žiar nad Hronom

Česká republika + krajiny EÚ

cena dopravy sa odvíja od aktuálneho cenníka poštových a kuriérskych služieb

 • Reklamačný poriadok
 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru – daňový doklad.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Faktúre resp. daňovom doklade. Ak nie je uvedené inak je záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
 4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a zmenu tovaru v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie.
 5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.
 6. Pri zistení vady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. V prípade, že tak neučiníte a dôjde následným používaním k zväčšeniu závady, vystavujete sa riziku, že vaša reklamácia nebude dovozcom uznaná alebo opravená. K tovaru priložte vyplnený Formulár pre vrátenie/výmenu/reklamáciu tovarua kópiu faktúry.
 7. Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.
 8. Adresa pre reklamáciu: Šport móda, ul. SNP 134, 956 01 Žiar nad Hronom
 9. Alternatívne riešenie sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z.
 10. Kupujúci má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 11. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 12. Subjektami alternatívneho riešenie sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 13. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 14. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
 15. Ochrana osobných údajov
 16. Odoslanie objednávky cez e-shop www.teniskovo.online je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito OP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 17. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok).
 18. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
 19. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií, budú mu zasielané na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou.
 20. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.
 21. Ostatné
 22. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
 23. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.
 24. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek použitie popisov a fotografií. Je striktne zakázané kopírovanie, distribúcia alebo iné použitie všetkých materiálov na iných internetových stránkach ako www.teniskovo.online bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.